ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Kryterium 1

Egzamin gimnazjalny max 100 pkt
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, max 20 pkt
historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, max 20 pkt
matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, max 20 pkt
przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, max 20 pkt
język obcy nowożytny:
     wyniki egzaminu na poziomie podstawowym – 0,08 punktu za każdy uzyskany procent.
     wyniki egzaminu na poziomie rozszerzonym – 0,12 punktu za każdy uzyskany procent.
max 20 pkt

Kryterium 2

Oceny na świadectwie gimnazjalnym (cel. – 20 pkt., bdb. –16 pkt, db.–12 pkt, dst.–8 pkt, dop.–2 pkt)
z języka polskiego max 20 pkt
z matematyki max 20 pkt
z j. angielskiego lub j. niemieckiego max 20 pkt
lepsza z ocen: z informatyki lub techniki max 20 pkt

Kryterium 3

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - max 5 pkt

Kryterium 4

Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r) - max 13 pkt

Kryterium 5

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - 2 pkt

Kryterium 6

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:


Maksymalnie każdy kandydat może uzyskać 200 punktów.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Jeśli masz pytania dotyczące naboru zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły od 8.00 do 15.00 telefonicznie (tel. 32 242 08 05) lub osobiście.