O szkole

Kalos kagathos to ideał wychowania w starożytnej Grecji. Pragniemy go realizować w „Koperniku”, dlatego stawiamy na wszechstronny rozwój młodzieży, kładziemy nacisk na twórcze myślenie uczniów oraz umiejętność sprawnego zdobywania i wykorzystywania przez nich informacji. Atutem szkoły jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz nowoczesne zaplecze edukacyjne i sportowe. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach zawodowych oraz w miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach sportowych. Nauczyciele wspierają indywidualny rozwój ucznia i kształtują postawę tolerancji. Działalność opiekuńczo - wychowawcza pozwala na bieżąco rozwiązywać problemy młodych ludzi. Po lekcjach młodzież może realizować swoje pasje w kołach zainteresowań oraz na sali gimnastycznej.

Co nas wyróżnia?

Mury naszej szkoły w przeciągu kilkudziesięciu lat opuściło wielu wykwalifikowanych fachowców. Szczególny nacisk kładziemy na zdobycie przez naszych uczniów umiejętności praktycznych w dziedzinie budownictwa, informatyki, elektroniki i energetyki odnawialnej. Pod okiem doświadczonej kadry nauczycieli, uczniowie zdobywają zawód, są przygotowywani do egzaminu dojrzałości oraz do studiowania na wyższych uczelniach. Uczniowie naszej szkoły zajmują wysokie miejsca w sporcie na szczeblu miejskim wojewódzkim i krajowym. Szkoła organizuje wiele konkursów o tematyce elektryczno- elektronicznej, które są skierowane do uczniów gimnazjów oraz uczniów szkół podstawowych. Szkoła współpracuje z wieloma organizacjami np. ze Śląską Izbą Budownictwa oraz ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Szkoła jest koordynatorem Szkolnych Klubów Europejskich w Rudzie Śląskiej.

Zajęcia pozalekcyjne

Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny. Uczniowie mogą w naszej szkole rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W szkole aktywnie działają koła informatyczne, koło plastyczne, koło gier planszowych i inne. Do dyspozycji uczniów jest czytelnia szkolna wyposażona w cztery stanowiska komputerowe podłączone do Internetu. Prowadzimy zajęcia na basenie.

Szczególnie zdolnym uczniom zapewniamy przygotowanie do olimpiad oraz konkursów przedmiotowych. Uczniowie naszej szkoły są stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Natomiast uczniowie mający problemy z nauką mogą uczestniczyć w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach wyrównawczych, konsultacjach indywidualnych, zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych.

Języki obce

Priorytetem w nauczaniu języków obcych (język angielski, język niemiecki) jest opanowanie czterech sprawności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Uczymy metodami aktywnymi, korzystamy z najnowszych podręczników i dostępnych materiałów przygotowujących do matury. Organizujemy dodatkowe zajęcia, konkursy, wycieczki przedmiotowe i imprezy promujące naukę języków obcych. Prowadzimy bibliotekę książek w języku angielskim oraz prenumerujemy czasopisma dla młodzieży. Korzystamy ze sprzętu audio-video, internetu, pomocy multimedialnych.

Zajęcia profilaktyczne

Zajęcia są prowadzone przez Szkolny Zespół ds. Profilaktyki Szkoły. Szkoła ma opracowany program profilaktyczny. Corocznie w naszej szkole odbywają się Dni Profilaktyki i Promocji Zdrowia „Sobą być- zdrowo żyć”, w tym min. inscenizacje teatralne związane z promocją zdrowia, zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień, konkursy plastyczne, zajęcia sportowe dla klas I, warsztaty szkoleniowe Rady Pedagogicznej. Uczniowie uczestniczą w warsztatach „Młodzieżowy lider profilaktyki”. Tradycją naszej szkoły stał się Rajd Pieszy „Żyjmy zdrowo” organizowany dla uczniów klas pierwszych i zaproszonych gości przez starszych kolegów i nauczycieli.

Historia

W historii miasta nasza szkoła zajmuje stałe miejsce od 1963 roku. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego Andrzeja Szmatłocha, dzięki jego uporowi oraz pasji udało się pierwszego września rozpocząć nauczanie na dwóch kierunkach zawodowych. Zajęcia odbywały się w wypożyczonych do tego celu salach. Dopiero trzy lata później udało się rozpocząć, z pomocą uczniów, budowę szkoły z prawdziwego zdarzenia. Nowo zbudowaną placówkę, poszerzoną o dodatkowe kierunki, otwarto już w roku 1968. Wtedy też nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, którym do tej pory był założyciel - Andrzej Szmatłoch, a który oddał to stanowisko mgr Teresie Grygierzec. W tamtym okresie prężnie rozwijająca się szkoła kształciła przyszłych fachowców aż w sześciu specjalnościach: murarz, malarz, elektromonter, stolarz, monter wewnętrznych instalacji budowlanych oraz mechanik - kierowca. Kiedy w 1973 roku szkoła obchodziła swoje dziesięciolecie na stanowisku dyrektora trzeci rok pracowała mgr Małgorzata Termin. Była to data niezmiernie ważna zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla założyciela szkoły - Andrzeja Szmatłocha, ponieważ w świetle osiągnięć oświatowych nasza placówka otrzymała imię Mikołaja Kopernika. Wtedy także szkole nadano sztandar symbolizujący jej stałe miejsce w kształceniu fachowców w szerokiej gamie zawodów.

Rok 1973 przyniósł także awans szkoły na wyższy szczebel, gdyż wraz z otwarciem Technikum Budowlanego dla ludzi pracujących placówka otrzymała status szkoły kształcącej na poziomie średnim. W roku 1977 rozpoczęto budowę nowego budynku równocześnie z budową sali gimnastycznej. Kiedy w 1981 roku zakończono inwestycję, w obrębie szkoły działało już dwuletnie Policealne Studium Zawodowe. Dwa lata później szkoła mogła pochwalić się prócz zwykłych sal lekcyjnych, świetlicy i sali gimnastycznej dziewięcioma klaso – pracowniami, studiem telewizyjnym oraz salą kinową. Rok później posiadając bogate zaplecze sukcesów oświatowych i sportowych Zespół Szkół Zawodowych WZBK (wcześniejsza nazwa) został przemianowany na Zespół Szkół Zawodowych imienia Mikołaja Kopernika. Rok 1986 przyniósł wprowadzenie Technikum Budowlanego kształcącego w formie pięcioletniej o dwóch specjalnościach: budownictwo oraz drogi i mosty kołowe. Od pierwszego września 1991 roku powołano Technikum Elektryczno-Elektroniczne. W 1998 roku stanowisko dyrektora naszej placówki objęła mgr inż. Barbara Rychter, która sprawowała ten urząd do roku 2004. To właśnie ona wprowadziła w roku 2000 Liceum Techniczne z powodzeniem dostosowując szkołę do wymogów zreformowanego szkolnictwa. W roku szkolnym 2003/2004 dyrektorem szkoły został mgr inż. Józef Grzesiczek, natomiast od września 2007 roku dyrektorem szkoły jest dr Jolanta Szcześniak.